Tuletõrje kustutamisel võis juhtuda väga mitmesuguseid õnnetusi. Õnnetusjuhtumeid oli küll vähe olnud, kuid töö ohtlikkust ja raskust arvestades oleks see arv võinud palju suurem olla. Seda arvesse võttes peeti vajalikuks, et iga tuletõrjuja oleks tuttav esmaabi võtetega, et oma kaaslast õnnetuse korral aidata.

Eesti Punaseristi Seltsi algatusel hakati juba 1924. a. korraldama samariitlaste ettevalmistamise kursusi, et anda kodanikele teadmisi, esmaabis, tervishoius, haigetega ümberkäimises jne. Algselt ei võtnud kursuste korraldamine hoogu, kuna ei leitud õiget organisatsiooni, kes asja oleks korraldanud. Koos tuletõrje ühingutega hakkas asi edenema.

Samariitlaste kursusi korraldati enamuse Rapla rajooni tuletõrje ühingute juures. Tuletõrje ühingute juures moodustati samariitlaste kolonnid. Kaiu VT ühingul oli kavatsus samariitlaste kursusi korraldada juba 1930. aastatel, aga ei olnud võimalik saada instruktorit. Kursustega saadi alustada alles 5. nov. 1934. a. Kursused peeti Kaiu vallamajas ja kestsid 10 päeva. Kursuste juhendajaks oli dr. Kibbermann. Koos käidi õhtuti.
Kursustest osavõtjaid oli üle kuuekümne, aga eksamid sooritasid ainult 35. Kursustel õpetati haavade sidumist, vere sulgemist, luumurdeid, mürgistusi, haigete transportimist ja üldist tervishoidu. Lõpetajatele anti vastavad tunnistused.

24. nov. 1934. a. peeti samariitlaste Kaiu kolonni asutamise koosolek. Valiti ka juhatus või staap, kuhu said Voldemar Embach, Anne Kalmus, Huko Mallis, Vilh. Koidu, Aug. Roosma, Jaan Eensalu ja Benita Koidu.
Esimesel päeval astus kolonni liikmeks 18 samariitlast. Kolonni liikmel oli õigus kanda käesidet, punaseristi märki. Samariitlase eesmärk oli õilis ja humaanne: kasvatada end ligimese teenimiseks ja lipukiri oli: “Aita hädalist”.

Järgmistel aastatel peeti loenguid teadmiste värskendamiseks ja tehti praktilisi harjutusi. Loenguid viis läbi ja juhendas jaoskonna arst Dr. Hindrimäe. 1934. a. korraldati samariitlaste kursused veel Kehtna VT ühingus.
3. nov. 1934.-8. dets. 1934.a. peeti kursused veel Käru VT ühingu juures, kus lõpetajaid oli 27. Asutati ka Käru samariitlaste kolonn ja kolonni vanemaks kinnitati 12. jaan. 1935. a. jaoskonna arst Dr. O. Pihlau.
26. veebr.-7. märts 1934. a. olid kursused Sooniste VT ühingus. Kursused lõpetas 28 inimest. Sooniste samariitlaste kolonni vanemaks määrati Risti jsk. Arst Dr. A. Jaakson. Kursused korraldati veel Jädivere VT ühingu juures, samuti Hageris, Juurus, Raikkülas.

Haimre VT ühingu juures asutati samariitlaste kolonn 10. dets.1933. a. kursused peeti aga 1934. aastal. Kolonni vanemaks sai Mary Nõmme. 14.-28. aug. 1934. a. olid kursused Märjamaa VT ühingu piires ja peeti Orgital. Kursuse lõpetajaid oli 29 inimest. Märjamaal olid need juba teised kursused. Esimesed peeti 1932. a., kus lõpetajaid oli 28. Kursused olid novembrikuul ja läbiviijaks oli Eesti Punaseristi Seltsi Peavalitsuse ülesandel Dr. Kibbermann.

Märjamaal olid ka veel kolmandad samariitlaste kursused. “Teataja”, nr. 36, 25. märtsist 1936. a. kirjutab:
Märjamaal 51 samariitlast. Veebruarikuus korraldas Märjamaa VT ühing samariitlaste kursused, millest osa võttis 68 inimest, kellest katsed sooritasid ja samariitlase kutse omandasid 51 isikut. 21. märtsil oli samariitlastele diplomite välja andmine ja ühtlasi ka samas Märjamaa kolonni asutamise koosolek. Kolonni juhatajaks valiti Ruut Paglant, abideks Leida Silla ja Ants Talu, varahoidjaks-kirjatoimetajaks Ants Silla. Lelle-Hiiekõnnu VT ühingu ja Eesti punase risti seltsi peavalitsuse poolt korraldati Lelle alevikus 30. jaan. 1935. a.-8. veebr. 1935. a. samariitlaste kursused. Osavõtjaid oli 34 inimest, 12 meest 22 naist. 8.veebr. olid katsed, kus tagajärjed olid järgmised: väga heaga lõpetasid 6 inimest (2meest, 4 naist), heade tagajärgedega samuti 6 (2 meest, 4 naist) ja rahuldava hinde said 3 meest ja 10 naist.

Samal päeval kinnitati ka Lelle-Hiiekõnnu VT ühingu kolonni koosseis ja kolonni vanemaks Dr. H. Veeber. Väga arvukas oli kursustest osavõtt Järvakandi vabatahtlikus tuletõrje ühingus. Kursused korraldati Järvakandi algkooli ruumides 18.-27. jaan.1935. a. ja osavõtjaid oli 105 neist 38 meest ja 67 naist. Katsed korraldati 27. jaan. ja need sooritasid 18 meest ja 24 naist. Väga häid lõpetajaid oli 8, neist 4 meest ja 4 naist. Heade tagajärgedega sooritasid katsed ka 8 isikut, 2 meest ja 6 naist. Rahuldavaid lõpetajaid oli 26, neist 12 meest ja 14 naist. Peeti ka väike lõpuaktus. Järvakandi kolonni vanemaks kinnitati kohaliku jsk. arst Dr. K. Saar.

Peale Eesti punase risti peavalitsuse arstide ja instruktorite korraldati samariitlaste kursusi ka kohapealsete arstide abiga. Nii viis Vigala VT ühingu juures kursused läbi kohalik jsk. Arst Dr. M. Kull. Viimane kinnitati ka Vigala kolonni vanemaks, arvates 1. märtsist 1935. a.