Valgus asutati koolimetskond

Metsade tähtsus on ülisuur. Seepärast on hakatud neid kaitsma. Metsakaitse pole päevakorral mitte üksi nendes riikides, kus metsa vähe, vaid ka paljudes suurte metsaaladega riikides. Soome koolides on metsaõpetus kohustuslik, kevaditi ja sügiseti teevad õpilased mitmesuguseid metsakorrastustöid.

Ka meil korraldatakse Soome eeskujul metsapäevi juba 1928. aastast. Igal kevadel külvavad ja istutavad õpilased tuhandeid hektareid metsa. See on tänuväärt töö, kuid seda võetakse üldiselt siiski ainult kohustusena. Et töö pakuks rõõmu, on õpilastes vaja kasvatada armastust ja lugupidamist looduse vastu. Tänastest noortest oleneb, kuidas ja milliseks kujuneb meie elukeskkond. Nende kätes on meie metsade, loodusmaastike ja veekogude saatus. Iga-aastane metsakülv ja istutamine ei tohiks jääda mingiks pealesunnitud kohustuseks. Et lapsed ka edaspidi oma külve ja istandikke ise hooldaksid, tunneksid vastutust, jälgiksid taimede arengut, õpiksid loodust jälgima, on paljudes vabariigi koolides moodustatud koolimetskonnad.

Koolimeeskonna eesmärgiks on õpilastele looduskaitse- ja metsandusteadmisi ning praktilisi oskusi anda, loodustunnetust kujundada, ametliku asjaajamise algteadmisi õpetada, üldkasulikku tegevust arendada, kooli- ja koduümbruse looduses vaba aega sisustada.

Üks edukamalt töötavaid koolimetskondi on Võru rajoonis kaunil Paganamaal asuval Krabi 8-klassilisel Koolil. Metskond hoiab korras tervelt 300 hektari suurust ala. Kasvatatakse istikuid, hooldatakse ulukeid, korraldatakse näitusi, antakse välja seinalehti ja tehakse palju muud. Kes on käinud Paganamaaga tutvumas, teab, et õpperajal annavad seletusi Krabi koolimetskonna tublid noored.

Eeltingimuseks koolimetskonna moodustamisel on sobivate puistute lähedus, õpilaste huvi looduse vastu, koostöö juhendajale, see on õpetajate ja metsandustöötajate vahel. Nädalapäevad tagasi moodustati koolimetskond Valgu 8- klassilises Koolis Valgu sovhoosi metskonna baasil. Noored metsamehed võtsid endale hooldada 160 hektarit puistuid. Esialgu on meeskonda värvatud 27 noort loodusesõpra ja noortesektsiooni 20 õpilast-praktikanti. Juhendavad Valgu sovhoosi metsaülem L. Tihkan ja Valgu 8-klassilise Kooli õpetaja L. Kartohvel.

Verivärskele koolimetskonnale jõudu ja jaksu!

A. PARNABAS